Tanex Vladislav

VladioZ

VladioZ - organické hnojivo vzniká jako vedlejší produkt při zpracování klihovky. Jeho účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky a hořčík. Organické hnojivo příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů, zlepšuje adaptabilitu rostlin vůči abiotickým stresům

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Sušina

% hmot.

min. 15,0

Vlhkost

% hmot.

min 80,0

Spalitelné látky

% hmot.

min 60,0

pH

11,0 - 13,0

Dusík celkový

% v suš.

min 5,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: As 20; Cd 2; Cr 100; Cu 150; Hg 1,0; Mo 20; Ni 50; Pb 100; Zn 600.

Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

VladioZ - organické hnojivo vzniká jako vedlejší produkt při zpracování klihovky. Jeho účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky a hořčík. Organické hnojivo příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů, zlepšuje adaptabilitu rostlin vůči abiotickým stresům.

Rozsah a způsob použití:

VladioZ - organické hnojivo je určené zejména pro výživu zeleniny, révy vinné, okrasných rostlin, trávníků, stromů a pokojových rostlin.

Používá se ve formě 20% roztoku (10,30 ml hydrolyzované bílkoviny do 10 l vody v postřikovači). Vhodná je opakovaná aplikace během vegetace po 3 týdnech. Výhodná je společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. Aplikaci provádějte v ranních a večerních hodinách. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou.

Doporučené dávkování

Kultura

Dávka v tunách na 1 ha

Obiloviny

min. 5

Okopaniny, cukrovka, brambory

min. 7

Kukuřice a zelenina

min. 7

Cibule

min. 6

V tabulce uvedené dávkováni je pouze orientační. Dávkování je určováno nejen druhem plodiny, ale i obsahem draslíku, dusíku, a fosforu v půdě, typem půda apod. Proto se pro přesné určení dávky v konkrétních podmínkách vyžaduje posouzení kvality půdy (zásoba draslíku, dusíku a fosforu, pH apod.) ve vztahu k pěstované plodině.

Způsob aplikace

Pro aplikaci organického hnojiva VladioZ lze používat postřikovače, například kejdovače s hadicovým rámem a podobné mechanismy, kterými lze dosáhnout dávek hnojiva v rozmezí 10 t/ha až 20 t/ha. Hadicový aplikátor na kejdu a podobná aplikační zařízení jsou nejvýhodnější, protože zaručují rovnoměrnou aplikaci na celé ošetřované ploše. Hnojivo v této podobě je vhodné i pro listovou výživu.

Pokyny pro bezpečnost a ochran zdraví při práci

Používejte vhodné ochranné rukavice. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při práci dodržujte běžné zásady osobní hygieny. Po ukončení práce umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním krémem.

První pomoc:

Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při potížích zajistit lékařské ošetřeni - možnost vdechnutí části suspenze.

Při styku s kůží: Zasažená místa omyjte vlažnou vodou.

Při zasažení očí: Rychle a důkladně vypláchnout proudem čisté vody a zajistit lékařské ošetření (oči mohou dráždit pevné částice).

Při požití: Vypít 0,5l vlažné vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování: hnojivo je nutné skladovat odděleně od jiných hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků. Hnojivo je nutno skladovat tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností, je třeba respektovat vodohospodářské předpisy.

Výrobek musí být do 24 hodin doručen spotřebiteli. Spotřebitel jej musí do 24 hodin od obdržení aplikovat. Hnojivo lze skladovat pouze krátkodobě - 3 až 5 dní, a je určeno pouze k okamžité aplikaci.

Hnojivo se dodává volně ložené.

Doba použitelnosti: 3 až 5 dní při dodržení podmínek skladování od uskutečnění dodávky

Search:

Sign up to receive news!


Organic
TANEX Vladislav s.r.o.
Vladislav 70
CZ - 675 01 Vladislav
Czech Republic
Tel.: +420 568 888 102
email: tanex@tanex.cz

Přihlášení uživatele:

E-mail:
Heslo:
Copyright © 2008 - 2022 TANEX Vladislav s.r.o. | Developed by Vergilio